Razvodni ormari niskog napona

Razvodni ormari niskog napona

U svom proizvodnom programu DELING d.o.o. Tuzla, ima razvijenu proizvodnju NN ormara raznih tipova i namjena:

  • NN ormari za tipske kompaktne transformatorske stanice: KBTS, LMTS, MBTS, STS i druge
  • NN ormari za trafostanice u objektima
  • Komandno – mjerni NN ormari
  • NN ormari (sklopni blokovi) u energetici i industriji
  • Ormari u Shopping centrima
  • Ormari za javne objekte i objekte specijalne namjene
  • Ormari za stambene objekte

Područja primjene Razvodnih ormara niskog napona:

Postrojenja za proizvodnju i distribuciju električne energije

Elektrane (hidro i termo), Transformatorske stanice, Glavna i pomoćna postrojenja.

Industrija

Papirna, hemijska, prehrambena, cementna i petrohemijska industrija.

Transport

Aerodromi, luke, željeznice.

Sektor usluga

Shopping centri, bolnice, prostorni i infrastrukturni objekti.

Certifikati

Visoka razina tehničke kvalitete NN ormara verificirana je tipskim ispitivanjima glavnih disributivnih sklopnih blokova za struje do uključivo 2000A tipa MDB, provedenih u KONČAR Institutu, koji je akreditiran od: EA european co-operation for Accreditation. Kompanija DELING posjeduje sljedeće certifikate za Razvodne ormare niskog napona:

Karakteristike niskonaponskih razvodnih ormara:

Niskonaponski razvodni ormari namijenjeni su za distribuciju električne energije i upravljanje elektromotornim pogonima i procesima u industriji na niskonaponskom nivou. Proizvode se za struje do 3200A i struje kratkih spojeva Icw do 60 kA/1s, i tipski testirani za struje do uključivo 2000A. Za nazivne struje do uključivo 4000A i Icw iznad 60 kA razvodni ormari proizvedeni i asemblirani prema tipiziranim konfiguracijama (po licenci ABB Striebel & John) imaju status tipski atestiranih ormara, sa strujom kratkog spoja do 100kA.

Konstrukciju čine perforirani savijeni profili od dekapiranog čeličnog lima debljine do ?=2,5 mm, međusobno spojeni zavarivanjem ili sa montažnom tehnologijom konstrukcijskih profila i kutnih odlivaka, po licenci Striebel & John. Prednja vrata se otvaraju do ugla od 120°, a bočne i leđne strane se prema zahtjevima rade kao fiksni poklopci, poklopci sa bravicom ili kombinacije fiksnih poklopca i okretnih vrata za pristup opremi sa zadnje strane. Brava na prednjim vratima je zakretna sa fiksiranjem u tri tačke.

Za smještaj opreme u unutrašnjosti ormara se koriste vertikalni i horizontalni perforirani nosači izrađeni od čeličnog dekapiranog lima ?= (2 – 3) mm. Paneli ormara posjeduju svoja postolja, koja se slažu u funkcionalno povezan slog. Broj panela u slogu diktiran je uvjetima transporta i montaže na objektu, te težini i gabaritima ugrađene opreme.

Stepen mehaničke zaštite ovisno o uvjetima i mjestu ugradnje je IP20 do IP55. Visoki stupanj IP zaštite postiže se pomoću automatizirane (robot) tehnologije za nalijevanje poliuretanske zaptivke na vrata i poklopce ormara. Antikoroziona zaštita se izvodi elektrostatskim plastificiranjem, standardno u boji RAL 7032/7035 ili u nijansi prema zahtjevu Naručioca.

Dimenzije ormara su standardizirane, ali u ovisnosti o uvjetima na mjestu ugradnje mogu biti i različite. Standardne dimenzije za ormare su u okvirima:

Slobodnostojeći ormari tipa ISL ovo je razmak Nadgradni/Ugradni ormari tipa NL
Širina: 400-1200mm Širina: 400-1400mm
Dubina: 400-900mm Dubina 200-350mm
Visina: 1600-2200mm Visina:550-1400mm

Proizvodnja ormara bazira se na modularnom sistemu, tako da se otvara veliki spektar različitih mogućnosti konfiguracije panela. Slobodnostojeći i nazidni razvodni ormari u zaštiti IP30 – IP54 kompletiraju se sa PVC izolacionim pločama, ćijom primjenom je potpuno spriječen slučajni dodir dijelova elemenata koji su pod naponom.

Proizvodnja i asembliranje NN ormara za distribuciju prema TTA Ugovoru: DELING – ABB Sriebel & John Germany.

Razvodni ormari proizvedeni i asemblirani prema tipiziranim konfiguracijama imaju status tipski atestiranih ormara. Provjeru usklađenosti sa tipskom konfiguracijom obavlja Striebel & John i odobrava izdavanje tipskog atesta za asemblirani ormar po verificiranoj šemi.

Tehničke karakteristike NN ormara prema standardima:
Nazivni pogonski napon (Ue) do 690V
Nazivni napon izolacije (Ui) do 1000V
Nazivna frekvencije 50-60Hz
Nazini podnosivi impulsni napon 8kV
Nazivna struja do In=4000A
Nazivna maximalna podnosiva struja (Ipk) 0,1 sec do 220 kA
Nazivna podnosiva struja kratkog spoja (Icw) 1,0 sec do 100 kA

Kontaktirajte nas za saradnju na Vašem sljedećem projektu.