Razvodni ormari niskog napona

Razvodni ormari niskog napona

U svom proizvodnom programu DELING d.o.o. Tuzla, ima razvijenu proizvodnju NN ormara raznih tipova i namjena:

  • NN ormari za tipske kompaktne transformatorske stanice: KBTS, LMTS, MBTS, STS i druge
  • NN ormari za trafostanice u objektima
  • Komandno – mjerni NN ormari
  • NN ormari (sklopni blokovi) u energetici i industriji
  • Ormari u Shopping centrima
  • Ormari za javne objekte i objekte specijalne namjene
  • Ormari za stambene objekte

Područja primjene Razvodnih ormara niskog napona:

Postrojenja za proizvodnju i distribuciju električne energije

Elektrane (hidro i termo), Transformatorske stanice, Glavna i pomoćna postrojenja.

Industrija

Papirna, hemijska, prehrambena, cementna i petrohemijska industrija.

Transport

Aerodromi, luke, željeznice.

Sektor usluga

Shopping centri, bolnice, prostorni i infrastrukturni objekti.

Certifikati

Visoka razina tehničke kvalitete NN ormara verificirana je tipskim ispitivanjima glavnih disributivnih sklopnih blokova za struje do uključivo 2000A tipa MDB, provedenih u KONČAR Institutu, koji je akreditiran od: EA european co-operation for Accreditation. Kompanija DELING posjeduje sljedeće certifikate za Razvodne ormare niskog napona:

Karakteristike niskonaponskih razvodnih ormara:

Niskonaponski razvodni ormari namijenjeni su za distribuciju električne energije i upravljanje elektromotornim pogonima i procesima u industriji na niskonaponskom nivou. Proizvode se za struje do 3200A i struje kratkih spojeva Icw do 60 kA/1s, i tipski testirani za struje do uključivo 2000A. Za nazivne struje do uključivo 4000A i Icw iznad 60 kA razvodni ormari proizvedeni i asemblirani prema tipiziranim konfiguracijama (po licenci ABB Striebel & John) imaju status tipski atestiranih ormara, sa strujom kratkog spoja do 100kA.

Konstrukciju čine perforirani savijeni profili od dekapiranog čeličnog lima debljine do ?=2,5 mm, međusobno spojeni zavarivanjem ili sa montažnom tehnologijom konstrukcijskih profila i kutnih odlivaka, po licenci Striebel & John. Prednja vrata se otvaraju do ugla od 120°, a bočne i leđne strane se prema zahtjevima rade kao fiksni poklopci, poklopci sa bravicom ili kombinacije fiksnih poklopca i okretnih vrata za pristup opremi sa zadnje strane. Brava na prednjim vratima je zakretna sa fiksiranjem u tri tačke.

Za smještaj opreme u unutrašnjosti ormara se koriste vertikalni i horizontalni perforirani nosači izrađeni od čeličnog dekapiranog lima ?= (2 – 3) mm. Paneli ormara posjeduju svoja postolja, koja se slažu u funkcionalno povezan slog. Broj panela u slogu diktiran je uvjetima transporta i montaže na objektu, te težini i gabaritima ugrađene opreme.

Stepen mehaničke zaštite ovisno o uvjetima i mjestu ugradnje je IP20 do IP55. Visoki stupanj IP zaštite postiže se pomoću automatizirane (robot) tehnologije za nalijevanje poliuretanske zaptivke na vrata i poklopce ormara. Antikoroziona zaštita se izvodi elektrostatskim plastificiranjem, standardno u boji RAL 7032/7035 ili u nijansi prema zahtjevu Naručioca.

Dimenzije ormara su standardizirane, ali u ovisnosti o uvjetima na mjestu ugradnje mogu biti i različite. Standardne dimenzije za ormare su u okvirima:

Slobodnostojeći ormari tipa ISL ovo je razmak Nadgradni/Ugradni ormari tipa NL
Širina: 400-1200mm Širina: 400-1400mm
Dubina: 400-900mm Dubina 200-350mm
Visina: 1600-2200mm Visina:550-1400mm

Proizvodnja ormara bazira se na modularnom sistemu, tako da se otvara veliki spektar različitih mogućnosti konfiguracije panela. Slobodnostojeći i nazidni razvodni ormari u zaštiti IP30 – IP54 kompletiraju se sa PVC izolacionim pločama, ćijom primjenom je potpuno spriječen slučajni dodir dijelova elemenata koji su pod naponom.

Proizvodnja i asembliranje NN ormara za distribuciju prema TTA Ugovoru: DELING – ABB Sriebel & John Germany.

Razvodni ormari proizvedeni i asemblirani prema tipiziranim konfiguracijama imaju status tipski atestiranih ormara. Provjeru usklađenosti sa tipskom konfiguracijom obavlja Striebel & John i odobrava izdavanje tipskog atesta za asemblirani ormar po verificiranoj šemi.

Tehničke karakteristike NN ormara prema standardima:
Nazivni pogonski napon (Ue) do 690V
Nazivni napon izolacije (Ui) do 1000V
Nazivna frekvencije 50-60Hz
Nazini podnosivi impulsni napon 8kV
Nazivna struja do In=4000A
Nazivna maximalna podnosiva struja (Ipk) 0,1 sec do 220 kA
Nazivna podnosiva struja kratkog spoja (Icw) 1,0 sec do 100 kA

Kontaktirajte nas za saradnju na Vašem sljedećem projektu.

ArabicBosnianEnglishFrenchGermanItalian