Kompaktne trafostanice

Kompaktne trafostanice

Transformatorske stanice proivodnje “DELING” d.o.o. su produkt vlastitog idejnog riješenja, a opremljene su:

  • Atestiranom i ispitanom betonskom konstrukcijom,
  • Atestiranom i ispitanom limenom konstrukcijom,
  • Srednjenaponski sklopni blok proizvođača “ABB”, “SIEMENS”, “SCHNEIDER”, …
  • Transformator “KONČAR” , “ABB”, “SIEMENS”, “Schneider”, …
  • Mjerna ćelija proizvod “DELING” Tuzla
  • Niskonaponski sklopni blok proizvod “DELING” Tuzla

Kompaktne transformatorske stanice prizvedene su u svemu prema normama : EN 62271-202, IEC 60071, EN 60529, EN 6043-1, EN 60947-1. U akreditiranoj laboratoriji KONČAR Instituta obavljena su tipska ispitivanja i dobijeni certifikati za sve kompaktne trafostanice koje podliježu ispunjavanju uvjeta standarda IEC 62271-202. Certificiranjem su obuhvaćeni svi tipovi kompaktnih transformatorskih stanica (KTS) uključivo sa 1x1000kVA i 2x1000kVA.

Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hrecegovine izdao je cetrifikate BAC i potvrdio da su transformatorske stanice usklađene sa gore navedenim standardima . “DELING” d.o.o. Tuzla projektuje i proizvodi transformatorske stanice u okvirima tipskih rješenja, a po sadržaju i zahtjevima naručioca.,

Proizvodnja serije kompaktnih transformatorskih stanica je produkt dugododišnjeg iskustva i razvoja stručnih ljudi DELING-A. Materijali (betonski predfabricirani elementi i Al limovi) od kojih su izrađene trafostanice osiguravaju pouzdan i siguran rad, dug životni vijek, širok spektar mogućnosti rasporeda opreme. U paleti širokog spektra tipova trafostanica omogućeno je zadovoljenje gotovo svih potreba korisnika.

Transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV namijenjene su za transformaciju napona i snabdijevanje potrošača sa električnom energijom na niskom naponu.

Certifikati

Kompanija DELING posjeduje sljedeće certifikate za Kompaktne Transformatorske Stanice:

Kompaktne transformatorske stanice su po tipu podijeljene u dvije osnovne grupe i dvije podgrupe:

Grupu 1 sačinjavaju tipovi KBTS

Kućišta raznih veličina izrađena  su od AB osnove, nosive čelične konstrukcije i armiranobetonskih predfabriciranih elemenata, koji formiraju zidove TS, i betonskog ili Al krova. Ventilaciona  vrata i žaluzine su od aluminija, antikorozivno zaštićene elektrostatskim postupkom  u usklađenoj boji sa bojom reljefne fasade ili po želji Naručioca, a ostvaruju visok stupanj prirodne ventilacije. U podgrupi se dijele na TS sa vanjskim  i unutrašnjim posluživanjem (-up).

Grupu 2 sačinjavaju tipovi LMTS

Kućišta raznih veličina izrađena su od AB osnove, nosive, antikorozivno zaštičene čelične konstrukcije i predfabriciranih profilnih elemenata izrađenih od aluminijskog lima δ=3mm, koji formiraju stubove i plašt TS. Krov je kompaktan, sačinjen od predfabricinah profila, a puna i ventiaciona vrata su takođe proizvedeni od lima od aluminija δ=3mm. Svi elementi LMTS su antikorozivno zaštićeni elektrostatskim postupkom u boji svijetlo sivih tonova ili boji po želji Naručioca. Svrstane su u podgrupu TS sa vanjskim posluživanjem.

KBTS – Kompaktna betonska transformatorska stanica

KBTS – Kompaktna betonska transformatorska stanica 10(20)/0,4kV, sa vanjskim posluživanjem, za ugradnju transformatora do 630kVA

Kućište transformatorske stanice tipa KBTS sastavljeno je od gotovih predfabriciranih tipskih armirano-betonskih elemenata nosive podkonstrukcije od čeličnih cijevi i profila. Armirano-betonski elementi su zaštićeni sa temeljnom bojom za beton sa unutrašnje strane.

Osnovnu nosivu konstrukciju čine stubovi i horizontalne veze od čelične cijevi dimenzija poprečnog presjeka 50 x 50 x 2,5 a veze su ostvarene zavarivanjem. Antikorozivna zaštita podkonstrukcije se izvodi mokrim postupkom lakiranja, tako što se na pripremljenu konstrukciju nanosi dva sloja temeljne farbe, zatim jedan sloj završne farbe u nijanski sa oznakom RAL 9006. Tako formirana podkonstrukcija se direktno montira na armirano-betonski temelj. Veza podkonstrukcije i temelja je ostvarena također zavarivanjem za prethodno ankerisane L profile u armirano-betonskom temelju.

U unutrašnjosti kućišta su unakrsno povezani dijagonalni profili, čime se s jedne strane povećava stabilnost kućišta, a s druge strane fizički odvajaju prostori za smještaj NN bloka, SN bloka i trafo boksa. Ovakav način formiranja konstrukcije daje joj veliku čvrstinu i stabilnost za slijedeći korak montaže betonskih elemenata. Na nosivu podkonstrukciju se montiraju predfabricirani elementi od armiranog betona,koji u sebi imaju pripremljene čelične ploče za vezu zavarivanjem za osnovnu podkonstrukciju. Tako montirani betonski elementi čine zidove trafostanice.

Zidovi su sa unutrašnje strane premazani zaštitnom bojom za beton u nijansi RAL 9006. Sa vanjske strane se zidovi i AB temelj premazuju zaštitnom emulzijom za beton i nakon toga se nanosi silikatna vodootporna fasada na zidove a temelj se premazuje zaštitnom bojom za beton.

Kućište transformatorske stanice ima uslovno odvojene prostore za smještaj opreme. U skladu s tim svaki dio ima vrata za nesmetanu montažu opreme. Vrata se izrađuju od aluminijskih cijevi i profila. U cilju prirodne ventilacije na svim vratima su pripremljeni otvori, koji svojim oblikom obezbjeđuju dovoljnu količinu vazduha, ali i mehaničku zaštitu opreme. Vrata se antikorozivno zaštićuju elektrostatskom polimerizacijom u nijansi RAL 9006. Krov kućišta transformatorske stanice tipa KBTS se izrađuje od aluminijskog lima debljine 3 mm. Krov se montira na čeličnu podkonstrukciju izrađenu od limenih profila i zavarenih u jednu cjelinu. Čelična krovna podkonstrukcija se također lakira elekrostatskom polimerizacijom. Ispod krova se montiraju podkrovne maske koje imaju perforirana polja, koja obezbjeđuju potrebnu izlaznu površinu struji vazduha.

Montaža transformatora se izvodi tako što se nosač transformatora, izrađen od ojačanih UNP 14 profila, vežu za profile ankerisane u samom AB temelju. SN blok i NN blok se montiraju tako što se oslanjaju na posebno za to pripremljene profilne nosače pričvrščene zavarivanjem za ankerisane profile u AB temelju. Ispod transformatora nalazi se uljno- i vodonepropusna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat cjelokupne količine eventualno iscurjelog ulja iz energetskog transformatora. Time se sprječava mogućnost eventualnog razlijevanja transformatorskog ulja, odnosno širenje požara u okolni prostor. Upotreba uljne kade je usklađena primjenom Pravilnika o tehničkim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara («Sl. list SFRJ», broj 16/66, izmjene i dopune u «SL. list SFRJ», broj 58/72 i 24/75)

Dizanje i transport kućišta transformatorske stanice tipa KBTS se izvodi kačanjem sa četiri kuke na uglovima krova kućišta. Njene kompaktne dimenzije i težina dozvoljavaju nesmetan transport i laku montažu na mjestu ugradnje. Transformatorska stanica tipa KBTS se na mjestu ugradnje montira na prethodno pripremljeno armirano-betonko podlogu. Priprema armirano-betonske podloge se izvodi u skladu sa tipskim projektom ili upustvom za pripremu terena. Osnovne vanjske dimenzije transformatorske stanice su: 3000 x 2000 x 2650 mm. Masa kućišta bez NN bloka, SN bloka i transformatora iznosi 3300 kg. U transformatorskoj stanici nije predviđen protupožarni aparat, jer je stanica bez posade. Transformatorska stanica svojom konstrukcijom i karakteristikama opreme daje dovoljnu protupožarnu sigurnost.

KBTS-2 – Kompaktna betonska transformatorska stanica

KBTS-2 – Kompaktna betonska transformatorska stanica 10(20)/0,4kV, sa vanjskim posluživanjem, za ugradnju transformatora do 2x1000kVA

Kompaktna betonska transformatorska stanica KBTS-2 10(20)/0,4 kV, za ugradnju transformatora do 2×1000 kVA, je gotov fabrički proizvod “DELING” Tuzla. Namijenjena je za transformaciju i napajanje potrošača električnom energijom na niskom naponu. Upotrebljava se u distributivnim i industrijskim električnim mrežama kao krajnja, prolazna ili čvorna transformatorska stanica za kablovski priključak.

Transformatorska stanica se kompletno montirana isporučuje na mjesto naručioca i priključuje na SN i NN mrežu. Izrađena je u skladu sa normama EN 62271-202, IEC 60071, EN 60529,  EN 6043-1, EN 60947-1. Svojim dimenzijama i vanjskim izgledom objekat se uklapa u svaki urbani i industrijski prostor.

LMTS – Kompaktna aluminijumska trafostanica

LMTS – Kompaktna aluminijumska trafostanica 10(20)/0,4kV, sa vanjskim posluživanjem, za ugradnju transformatora do 630kVA

Kućište transformatorske stanice tipa LMTS 630 sastavljeno je od gotovih predfabriciranih tipskih limenih elemenata i od nosive podkonstrukcijoe od čeličnih pocinačanih profila. Predfabriciranih tipski limeni elemenati su od aluminijuma debljine 3 mm, i zaštićenih suhom elektrostaskom polimerizacijom u nijansi oznake RAL 7032.

Osnovnu konstrukciju čine vertikalni profilisani stubovi i horizontalni profili, učvršćeni u dvije ose, u gornjem i donjem dijelu stubova. Antikorozivna zaštita podkonstrukcije se izvodi mokrim postupkom lakiranja, tako što se na pripremljenu konstrukciju nanosi dva sloja temeljne farbe, zatim jedan sloj završne farbe u nijanski sa oznakom RAL 9006. Tako formirana podkonstrukcija se u slijedećem koraku postavlja na armirano-betonski temelj. Veza podkonstrukcije i temelja je ostvarena ankerisanim vijcima M16.

U unutrašnjosti kućišta su unakrsno povezane profilisane ploče, koje formiraju fizičku podjelu prostora na odjeljke SN bloka, NN bloka i transformatora. Ovakav način formiranja konstrukcije daje joj veliku čvrstinu i stabilnost. Na nosivu podkonstrukciju se montiraju obloge stubova od aluminjskog lima debljine 3 mm, zatim vrata i maske. Vrata na trafo boksu su izrađena sa horizontalnim ventilacionim otvorima čime se ostvaruje dovoljna ulazna i izlazna količina zraka za prirodno hlađenje transformatora.

Montaža transformatora se izvodi tako što se nosač transformatora, izrađen od ojačanih UNP 14 profila, vežu za profile ankerisane u samom AB temelju. SN blok i NN blok se montiraju tako što se oslanjaju na posebno za to pripremljene profilisane nosače pričvrščene za kućište transformatorske stanice i dodatno ojačane poduporama fiksiranim za betonsko postolje. Ispod transformatora nalazi se uljno- i vodonepropusna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat cjelokupne količine eventualno iscurjelog ulja iz energetskog transformatora. Time se sprječava mogućnost eventualnog razlijevanja transformatorskog ulja, odnosno širenje požara u okolni prostor. Upotreba uljne kade je usklađena primjenom Pravilnika o tehničkim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara («Sl. list SFRJ», broj 16/66, izmjene i dopune u «SL. list SFRJ», broj 58/72 i 24/75)

Dizanje i transport kućišta transformatorske stanice tipa LMTS 630 se izvodi kačanjem sa četiri kuke, postavljene na uglovima krova kućišta. Njene kompaktne dimenzije i težina dozvoljavaju nesmetan transport i laku montažu na mjestu ugradnje.

Transformatorska stanica tipa LMTS 630 se na mjestu ugradnje montira na prethodno pripremljeno armirano-betonko podlogu. Priprema armirano-betonske podloge se izvodi u skladu sa tipskim projektom ili upustvom za pripremu terena.

Osnovne vanjske dimenzije transformatorske stanice su 2130 x 2130 x 2590 mm. Masa kućišta bez NN bloka, SN bloka i transformatora iznosi 1500 kg. U transformatorskoj stanici nije predviđen protupožarni aparat, jer je stanica bez posade. Transformatorska stanica svojom konstrukcijom i karakteristikama opreme daje dovoljnu protupožarnu sigurnost.

KALTS-1 – Kompaktna aluminijumska trafostanica

KALTS-1 – Kompaktna aluminijumska trafostanica 10(20)/0,4kV, sa vanjskim posluživanjem, za ugradnju transformatora do 1000kVA, debljine 3 mm, zaštićeni suhom elektrostaskom polimerizacijom u nijansi oznake RAL 7032. Nosiva podkonstrukcija izvedena je čeličnim profilima izrađenim od dekapiranog lima debljine 3 mm.

Osnovnu konstrukciju čine vertikalni profilisani stubovi i horizontalni profili, učvršćeni u dvije ose, u gornjem i donjem dijelu stubova, sa dijagonalnim vezama na u svim poljima između stubova. Podkonstrukcija je izvedena tako da je kompletna demontažna uz dovoljnu čvrstoću za nošenje aluminijskih obloga. Antikorozivna zaštita podkonstrukcije se izvodi elektrostatskim postupkom lakiranja, u nijansi sa oznakom RAL 9006. Veza podkonstrukcije i temelja je ostvarena ankerisanim vijcima M16 u osam tačaka. Na nosivu podkonstrukciju se montiraju obloge stubova od aluminjskog lima debljine 3 mm, zatim vrata i maske. Sva vrata i pojedine maske izrađene su sa horizontalnim ventilacionim otvorima čime se ostvaruje dovoljna ulazna i izlazna količina zraka za prirodno hlađenje transformatora.

Montaža transformatora se izvodi tako što se nosač transformatora, izrađen od ojačanih UNP 14 profila, vežu za profile ankerisane u samom AB temelju. SN blok i NN blok se montiraju tako što se oslanjaju na posebno za to pripremljene nosače zavarene na profile ankerisane u temelju. Ispod transformatora nalazi se uljno- i vodonepropusna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat cjelokupne količine eventualno iscurjelog ulja iz energetskog transformatora. Time se sprječava mogućnost eventualnog razlijevanja transformatorskog ulja, odnosno širenje požara u okolni prostor. Upotreba uljne kade je usklađena primjenom Pravilnika o tehničkim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara («Sl. list SFRJ», broj 16/66, izmjene i dopune u «SL. list SFRJ», broj 58/72 i 24/75)

Prenošenje i montaža transformatorske stanice KALTS -1 se vrši dizalicom koristeći kuke koje su direktno vezane za osnovnu čeličnu konstrukciju.

Transformatorska stanica tipa KALTS 1 se na mjestu ugradnje montira na prethodno pripremljeno armirano-betonko podlogu. Priprema armirano-betonske podloge se izvodi u skladu sa tipskim projektom ili upustvom za pripremu terena.

Osnovne vanjske dimenzije transformatorske stanice su: 2200 x 3000 x 2700 mm. Masa kućišta bez NN bloka, SN bloka i transformatora iznosi 1980 kg.

U transformatorskoj stanici nije predviđen protupožarni aparat, jer je stanica bez posade. Transformatorska stanica svojom konstrukcijom i karakteristikama opreme daje dovoljnu protupožarnu sigurnost.

Kontaktirajte nas za saradnju na Vašem sljedećem projektu.

ArabicBosnianEnglishFrenchGermanItalian