KBTS - Kompaktna betonska transformatorska stanica

KBTS - Kompaktna betonska transformatorska stanica 10(20)/0,4kV, sa vanjskim posluživanjem, za ugradnju transformatora do 630kVA

Kućište transformatorske stanice tipa KBTS sastavljeno je od gotovih predfabriciranih tipskih armirano-betonskih elemenata nosive podkonstrukcije od čeličnih cijevi i profila. Armirano-betonski elementi su zaštićeni sa temeljnom bojom za beton sa unutrašnje strane.

Osnovnu nosivu konstrukciju čine stubovi i horizontalne veze od čelične cijevi dimenzija poprečnog presjeka 50 x 50 x 2,5 a veze su ostvarene zavarivanjem. Antikorozivna zaštita podkonstrukcije se izvodi mokrim postupkom lakiranja, tako što se na pripremljenu konstrukciju nanosi dva sloja temeljne farbe, zatim jedan sloj završne farbe u nijanski sa oznakom RAL 9006. Tako formirana podkonstrukcija se direktno montira na armirano-betonski temelj. Veza podkonstrukcije i temelja je ostvarena također zavarivanjem za prethodno ankerisane L profile u armirano-betonskom temelju.

U unutrašnjosti kućišta su unakrsno povezani dijagonalni profili, čime se s jedne strane povećava stabilnost kućišta, a s druge strane fizički odvajaju prostori za smještaj NN bloka, SN bloka i trafo boksa. Ovakav način formiranja konstrukcije daje joj veliku čvrstinu i stabilnost za slijedeći korak montaže betonskih elemenata. Na nosivu podkonstrukciju se montiraju predfabricirani elementi od armiranog betona,koji u sebi imaju pripremljene čelične ploče za vezu zavarivanjem za osnovnu podkonstrukciju. Tako montirani betonski elementi čine zidove trafostanice. Zidovi su sa unutrašnje strane premazani zaštitnom bojom za beton u nijansi RAL 9006. Sa vanjske strane se zidovi i AB temelj premazuju zaštitnom emulzijom za beton i nakon toga se nanosi silikatna vodootporna fasada na zidove a temelj se premazuje zaštitnom bojom za beton.

  • KBTS-2
  • KBTS-2
  • KBTS-2
  • KBTS-2

Kućište transformatorske stanice ima uslovno odvojene prostore za smještaj opreme. U skladu s tim svaki dio ima vrata za nesmetanu montažu opreme. Vrata se izrađuju od aluminijskih cijevi i profila. U cilju prirodne ventilacije na svim vratima su pripremljeni otvori, koji svojim oblikom obezbjeđuju dovoljnu količinu vazduha, ali i mehaničku zaštitu opreme. Vrata se antikorozivno zaštićuju elektrostatskom polimerizacijom u nijansi RAL 9006. Krov kućišta transformatorske stanice tipa KBTS se izrađuje od aluminijskog lima debljine 3 mm. Krov se montira na čeličnu podkonstrukciju izrađenu od limenih profila i zavarenih u jednu cjelinu. Čelična krovna podkonstrukcija se također lakira elekrostatskom polimerizacijom. Ispod krova se montiraju podkrovne maske koje imaju perforirana polja, koja obezbjeđuju potrebnu izlaznu površinu struji vazduha.

Montaža transformatora se izvodi tako što se nosač transformatora, izrađen od ojačanih UNP 14 profila, vežu za profile ankerisane u samom AB temelju. SN blok i NN blok se montiraju tako što se oslanjaju na posebno za to pripremljene profilne nosače pričvrščene zavarivanjem za ankerisane profile u AB temelju. Ispod transformatora nalazi se uljno- i vodonepropusna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat cjelokupne količine eventualno iscurjelog ulja iz energetskog transformatora. Time se sprječava mogućnost eventualnog razlijevanja transformatorskog ulja, odnosno širenje požara u okolni prostor. Upotreba uljne kade je usklađena primjenom Pravilnika o tehničkim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara («Sl. list SFRJ», broj 16/66, izmjene i dopune u «SL. list SFRJ», broj 58/72 i 24/75)

Dizanje i transport kućišta transformatorske stanice tipa KBTS  se izvodi kačanjem sa četiri kuke na uglovima krova kućišta. Njene kompaktne dimenzije i težina dozvoljavaju nesmetan transport i laku montažu na mjestu ugradnje.

Transformatorska stanica tipa KBTS se na mjestu ugradnje montira na prethodno pripremljeno armirano-betonko podlogu. Priprema armirano-betonske podloge se izvodi u skladu sa tipskim projektom ili upustvom za pripremu terena.

Osnovne vanjske dimenzije transformatorske stanice su: 3000 x 2000 x 2650 mm. Masa kućišta bez NN bloka, SN bloka i transformatora iznosi 3300 kg.

U transformatorskoj stanici nije predviđen protupožarni aparat, jer je stanica bez posade. Transformatorska stanica svojom konstrukcijom i karakteristikama opreme daje dovoljnu protupožarnu sigurnost.

  • KBTS-1
  • KBTS-1
  • KBTS-1
  • KBTS-1