TS Busovača

INVESTITOR: ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS a.d. BANJA LUKA

NAZIV UGOVORA: Rekonstrukcija i proširenje TS 110/20/10kV Busovača

VRIJEDNOST UGOVORA: 2.421.081,38 KM

OBIM IZVRŠENOG POSLA:

 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad opreme 110kV postrojenja (dva dalekovodna polja  i dva Transformatorska polja) sa izvođenjem građevinskih radova;
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetskog transformatora 110/21(10,5)/10,5kV snage 20/20/14MVA sa izvođenjem građevinskih radova na temlju transformatora i separatoru ulja;
 • Montaža i puštanje u rad ormara zaštita i upravljanja 110kV postrojenja;
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 24kV postrojenja DELS-24 (24 ćelije) sa izvođenje građevinskih radova na prilagodbi prostorije;
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad kućnog transformatora 100kVA i ormara vlastite potrošnje 230/400VAC i 220VDC razvoda;
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetkih kablova i priključnih veza na SN postrojenje;
 • Isporuka, montaža i ispitivanje opreme postojećeg sistema za dojavu požara;
 • Isporuka, montaža i ispitivanje kablova i opreme obračunskog mjerenja;
 • Ispitivanje građevinskih materijala, sistema uzemljenja, elektro i gromobranske instalacije uz dostavljanje atestne dokumentacije;

 

 • TS Busovača
 • TS Busovača
 • TS Busovača
 • TS Busovača